Kinderdagopvang LRK: 130183003
Buitenschoolse opvang LRK: 145947087

Visie & Werkwijze

Bij Kindercentrum Het Apenstaartje staan zowel ouder als kind centraal in de dienstverlening.

Het Apenstaartje stelt ouders in staat om de zorg voor hun kind(eren) te combineren met een baan of studie buitenshuis. Dit door te zorgen dat een kind tijdig geplaatst wordt voor de opvangvorm naar keuze. Maar bovenal door het kind te accepteren in zijn eigen aard en eigen-aardigheden en te zoeken naar de juiste wijze om het kind optimaal te begeleiden in zijn ontwikkeling. Een goede samenwerking met ouders is hierbij van essentieel belang.

Belangrijk hierin is;

Met respect voor het kind wordt de ontwikkeling, zijn weg naar zelfstandigheid, begeleid door gediplomeerde pedagogisch medewerkers.

Elk kind is uniek en heeft het recht om zich in een geborgen sfeer te kunnen ontwikkelen in een veilige, gezonde omgeving.


Samen met de ouders, die als eerste verantwoordelijk zijn, wil het kindercentrum een bijdrage leveren aan de verzorging en opvoeding van hun kinderen.

Kinderopvang en onze maatschappij:

De maatschappij heeft baat bij kinderopvang. Kinderopvang maakt mogelijk dat meer mensen kunnen deelnemen aan de arbeidsmarkt, zowel mannen als vrouwen.
Kinderopvang draagt dus, naast economische voordelen door de grotere arbeidsparticipatie, ook bij aan emancipatie van vrouwen èn mannen, en aan realisatie van een evenwichtige en gezonde maatschappij, een duurzame samenleving.
Kindercentrum Het Apenstaartje wil bijdragen aan de realisering van deze ontwikkeling.

Leer onze werkwijze kennen

Na een kennismakingsgesprek/bezoek op de kinderdagopvang of op de buitenschoolse opvang kunt u uw kind schriftelijk via het inschrijfformulier aanmelden. Vanaf de datum dat dit in ons bezit is, wordt uw kind op onze wachtlijst geplaatst. Daarna wordt er een offerte opgemaakt voor de definitieve plaatsing met de uren en kostenberekening voor het lopende jaar. Zodra dit getekend is door de ouder en directie van kindercentrum Het Apenstaartaartje wordt dit beschouwd als contract en kunt u dit als bevestiging van de plaatsing zien.
Het contract heeft een looptijd tot het 4e levensjaar van het kind. Uiteraard kunt u, met inachtneming van het opzegtermijn, het contract desgewenst eerder beëindigen.

KINDERDAGOPVANG
Vóór de ingang van de plaatsingsdatum komen ouder en kind op de kinderdagopvang. We houden een gesprek over de plaatsing en de bijzonderheden van het kind. Zowel voor ouder als kind is het zeer wenselijk om twee dagdelen (of gedeeltes daarvan) kosteloos proef te draaien voor de plaatsingsdatum om aan de nieuwe situatie te wennen.

Voor zowel ouders als kinderen is de eerste tijd na de plaatsing een periode van wennen aan de kinderdagopvang. Wij vinden het belangrijk om hiervoor de tijd te nemen. De duur van het gewenningsproces is afhankelijk van de leeftijd en de aard van het kind. De kinderen worden na plaatsing vertrouwd gemaakt met de pedagogisch medewerkers, het dagritme, de regels en gewoonten van de groep. De kinderen krijgen de ruimte om een plaats te vinden in de groep en een relatie op te bouwen met de andere kinderen en met de pedagogisch medewerkers.

BUITENSCHOOLSE OPVANG
Voor de plaatsingsdatum is uw kind is van harte welkom om bij ons op de BSO een middag proef te draaien om kennis te maken met de pedagogisch medewerkers en de ruimte. Tijdens dit eerste bezoek bespreken wij met u de eventuele bijzonderheden van uw kind. Tijdens schoolweken worden kInderen door de pedagogisch medewerkers van school gehaald. Het Apenstaartje beschikt over eigen vervoer (7 zitter), waarmee we kinderen van school ophalen. Tijdens de vakanties kunnen we hiermee ook uitstapjes maken.